حسابهای شرکت برق

مقاله با عنوان در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد: دفاتر و سوابق شماره گذاري حسابها جدول شماره گذاري حسابها دوره حسابداري پرسش و تفسير متن حسابها اقلام معوقه اقلام مميزي نشده توزيع حقوق و هزينه هاي كاركنان ذخيره هاي عملياتي مدارك و سوابق تأسيسات بر |380316|gch
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع حسابهای شرکت برق می باشد.

مقاله با عنوان در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

دفاتر و سوابق
شماره گذاري حسابها
جدول شماره گذاري حسابها
دوره حسابداري
پرسش و تفسير
متن حسابها
اقلام معوقه
اقلام مميزي نشده
توزيع حقوق و هزينه هاي كاركنان
ذخيره هاي عملياتي
مدارك و سوابق
تأسيسات برق
تأسيسات برق نگاهداري شده براي استفاده آتي
دارائي هاي جاري
صندوق
اسناد دريافتني
حسابهاي دريافتني مشتركين
ساير حسابهاي دريافتني
سرمايه گذاري دولت
وام ها و سپرده هاي ثابت دريافتي از مشتركين
بدهي به شركت ها و مؤسسات تابع وزارت نيرو
اهدائي براي احداث و توسعه تأسيسات
درآمد هاي عملياتي شركت
درآمد عمليات
هزينه فروش كالا، خدمات و كارهاي قراردادي
طبقه بندي تأسيسات برق از تاريخ اجراي سيستم حسابداري
هزينه پيمانكار
روش دستور كار و نحوه ثبت و نگاهداري كارتهاي اموال تأسيسات
انتقال اموال
خريد تأسيسات برق
دارائي هاي غيرمشهود
دستورالعمل درآمد عمليات